سياه چاله چیست؟

يک سياه چاله جايي است که فضاي آن جاذبه است و حتي نور نمی تواند خارج شود. گرانش بسيار قوي است زيرا ماده به يک فضاي کوچک خرد شده است. اين زماني که يک ستاره در حال مرگ است، اتفاق مي افتد.
چرا که هيچ نور نمي تواند بيرون برود، مردم نمي توانند سياهچاله ها را ببينند. آنها نامرئي هستند تلسکوپ فضايي با ابزار ويژه مي تواند سياهچاله ها را پيدا کند. ابزارهاي ويژه مي توانند ببينند که چگونه ستارگان بسيار نزديک به سياهچاله ها متفاوت از ساير ستاره ها عمل مي کنند.

سياه چاله ها چقدر بزرگ هستند؟

سياه چاله ها مي تواند بزرگ يا کوچک باشد. دانشمندان فکر مي کنند کوچکترين سياهچاله ها به اندازه يک اتم کوچک اند. اين سياهچاله ها بسيار کوچک هستند اما جرم يک کوه بزرگ دارند. توده مقدار ماده، يا “مواد”، در يک شي است.

سياه چاله ستاره ای

نوع ديگري از سياه چاله به نام “ستاره ای” ناميده مي شود. توده آن مي تواند تا ۲۰ برابر بيشتر از جرم خورشيد باشد. ممکن است بسياري از سياهچاله هاي ستاره اي در کهکشان هاي زمين وجود داشته باشد. کهکشان زمين “راه شيري” ناميده مي شود.

سياه چاله فوق العاده

بزرگترين سياه چاله ها “فوق العاده” ناميده مي شود. اين سياهچاله ها توده اي دارند که بيش از يک ميليون خورشيد با هم دارند. دانشمندان ثابت کرده اند که هر کهکشان بزرگ داراي يک سياهچاله فوق العاده در مرکز آن است.

سياه چاله فوق العاده در مرکز کهکشان راه شيري ناميده مي شود که قهرمان A است. جرمي برابر با حدود ۴ ميليون خورشيد دارد و در داخل يک توپ بسيار بزرگ است که مي تواند چند ميليون زمين را نگه دارد.

چطور سياه چاله ها شکل گرفته اند؟

شکل-گیری-سياه-چاله-ها
شکل-گیری-سياه-چاله-ها

دانشمندان معتقدند کوچکترين سياهچاله ها زماني شکل گرفت که جهان آغاز شد.

سياه چاله هاي ستاره اي ايجاد مي شود زماني که مرکز يک ستاره بسيار بزرگ به خود مي افتد يا فرو مي ريزد. وقتي اين اتفاق مي افتد، باعث ايجاد يک ابرنواختر مي شود. ابرنواختر يک ستاره انفجاري است که بخشي از ستاره را به فضا مي اندازد.

دانشمندان بر اين باورند که سياهچاله هاي فوق العاده در همان زمان به همان اندازه کهکشان هايي هستند که ساخته شده اند ساخته شده اند.

چگونه دانشمندان می دانند که سياه چاله ها وجود دارد؟

يک سياهچاله ديده نمي شود زيرا گرانش قوي تمام نور را به وسط سياهچاله مي کشد. اما دانشمندان مي توانند ببينند که چگونه گرانش قوي روي ستارگان و گاز در اطراف سياه چاله تاثير مي گذارد.

دانشمندان مي توانند ستاره را مطالعه کنند تا دريابند که آيا آنها در اطراف يا در حال چرخش سياهچاله هستند.

هنگامي که يک سياهچاله و يک ستاره در نزديکي يکديگر قرار مي گيرند، نور انرژي بالا ساخته مي شود. اين نوع نور را نمي توان با چشم انسان ديد. دانشمندان از ماهواره ها و تلسکوپ ها در فضا براي ديدن نور با انرژي بالا استفاده مي کنند.

سياه چاله ها می توانند زمين را از بين ببرند؟

سقوط-زمین-به-سیاه-چاله
سقوط-زمین-به-سیاه-چاله

سياه چاله ها در فضا به خوردن ستاره ها، قمر ها و سيارات نمي روند. زمين به يک سياهچاله سقوط نخواهد کرد، زيرا هيچ سياهچاله به اندازه کافي نزديک به منظومه شمسي براي زمين نيست.

حتي اگر يک سياهچاله جرمي مشابه با خورشيد داشته باشد، جاي خورشيد را بگيرد، زمين هنوز هم نمي افتد. سياهچاله همان قدرتي است که خورشيد دارد. زمين و سيارات ديگر سياهچاله را در حال عبور از خورشيد قرار مي دهند.

خورشيد هرگز به يک سياهچاله تبديل نخواهد شد. خورشيد يک ستاره بزرگ به اندازه کافي بزرگ نيست.

 

چگونه ناسا روی سياه چاله ها مطالعه می کند؟

ناسا از ماهواره ها و تلسکوپ هايي که در فضا سفر مي کنند استفاده مي کند تا اطلاعات بيشتري در مورد سياهچاله ها پيدا کند. اين فضاپيما به دانشمندان کمک مي کند به سوالات مربوط به جهان پاسخ دهند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − seven =