هایپر-لینک
هایپر-لینک

لینک چیست؟

لینک یک قسمت از اینترنت است. همانطور که مارگارت گولد استوارت، کارشناس ارشد تجربه گفت، این روند عجیب و غ%B

2 COMMENTS

Comments are closed.