هوش مصنوعی در خدمت انسان

کمک به برقراری ارتباط رايانه‌ها با جهان اطراف ما

کار من کمک به برقراری ارتباط رايانه‌ها در‌باره جهان اطراف ما است. را‌ه‌های مختلفی براي اين کار هست و من دوست دارم تمرکزم روی کمک به کامپيوترها برای صحبت درباره اين باشد که آن‌ها چه می بينند و می فهمند.

ارتباط-رايانه‌ها-با-جهان
ارتباط-رايانه‌ها-با-جهان

برای مثال منظره‌ای مثل اين، يک الگوريتم مدرن بينايی-ماشين می تواند به شما بگويد که يک کودک و يک سگ وجود دارد. می تواند به شما بگويد آن زن لبخند می زند. حتی شايد قادر باشد به شما بگويد آن سگ بی نهايت با نمک است.

همچنين روي اين موضوع که انسان‌ها چطور دنيا را می فهمند و پردازش می کنند، کار می کنم. افکار، خاطرات و داستان‌هايی که يک منظره مثل اين شايد براي انسان‌ها تداعی کند: همه تنيدگي‌های خاطراتی در شرايط مشابه.

شايد سگی مثل اين را قبلا ديده باشيد، يا قبلا در ساحلی مثل اين قبلا دويده باشيد، و در ادامه افکار و خاطرات تعطيلات گذشته را بيدار می کند.

يکی از اصول هدايتی من از طريق کمک به کامپيوتر‌ها برای درک اين است که داشتن چنين تجربه‌هايی چه شکلی است، برای فهم اين آنچه به اشتراک می گذاريم و باور داريم و حس می کنيم تا بعد اين موقعيت عالی را داشته باشيم که شروع به تکامل فناوری رايانه‌ای به طريقی نماييم که مکمل تجربه‌های خود ما باشد.

توليد داستان‌های بشر‌-وار بر اساس توالی تصاوير

توالی-تصاوير
توليد داستان‌های بشر‌-وار بر اساس توالی تصاوير

بنابراين، بيشتر در موضوع وارد شدم، چند سال قبل شروع به کار روی کمک به رايانه‌ها برای توليد داستان‌های بشر‌-وار بر اساس توالی تصاوير کردم. بنابراين يک روز که داشتم نظر کامپيوترم درباره سفر به استراليا را می پرسيدم نگاهی به تصوير‌ها انداخت و کوآلايی را ديد.

نمی دانست کوآلا چيست، اما گفت که فکر می کند موجود به ظاهر جالبی است. سپس چند تصوير از يک خانه در حال سوختن را به کامپيوتر دادم. نگاهي به تصوير‌ها انداخت و گفت، «منظره اعجاب آوريه، ديدنيه!» پشتم تير کشيد.

حادثه ای ويرانگر، سرنوشت ساز و هولناک را ديد و فکر کرد چيز مثبتي است. متوجه شدم که تضادها، شامل قرمز‌ها و زرد‌ها را ديده و فکر کرده که ارزش اين را دارد که چيز مثبتي درباره‌ آن بگويد. و بخشی از علت اين کارش عمدتاً بخاطر اين بود که تصوير‌هايی که به آن داده بودم مثبت بودند. چون مردم عادت به اشتراک گذاشتن تصوير‌های مثبت دارند وقتی درباره تجربه‌های خود حرف می زنند.

اخرين باری کی شاهد عکس سلفی در تشييع جنازه‌ای بوديد؟ متوجه شدم وقتی مشغول بهبود هوش مصنوعی بصورت فرآيند به فرآيند و ديتاست به ديتاست بودم، شکاف‌ها، نقاط کور و گودال‌های عظيمی در آنچه می توانست درک کند، خلق می کردم‌.

و در حين انجام آن، انواع و اقسام آن تعصبات را کدنويسی می کردم. تعصباتی که ديدگاه محدودی را منعکس می کند، و محدود به يک ديتاست، تعصباتی که منعکس کننده تعصبات بشری يافته شده در داده‌ها است، از قبيل پيش‌داوری و يکنواختی بودن.

تکامل فناوری

تکامل-فناوری
تکامل-فناوری

فکر کردم بايد برگردم سر وقت تکامل فناوری که من را به آنجايی که آن روز بودم آورد، چطور تصاوير رنگی اوليه در تضاد با رنگ پوست سفيد زنی تنظيم شده، و اين يعنی، آن عکاسی رنگی بر عليه چهره‌هاي سياه متعصب خواهد شد.

و آن تعصب، آن نقطه کور وارد دهه ۹۰ ميلادی شده بود. و آن نقطه کور حتی تا امروز در اينکه چطور می توانيم چهره‌های مختلف را با بکارگيری فناوری تشخيص چهره تشخيص دهيم ادامه دارد. درباره وضعيت هنر در جستجو‌های امروزی فکر کردم جايی که مايليم افکار خويش را به يک ديتاست و يک موضوع محدود کنيم.

و با انجام آن ، تعصبات و نقاط کور بيشتری را خلق می کرديم که هوش مصنوعی می توانست به آن نقاط کور بيشتر شدت دهد. بعد تشخيص دادم بايد به اين عميق‌تر فکر کنيم که چطور فناوری که امروز روی آن کار می کنيم طي ۵ يا ۱۰ سال آينده به نظر خواهيد رسيد. تکامل در انسان‌ها کند است، مستلزم زمانی است برای اصلاح مسائل در تعامل با انسان‌ها و محيط‌شان.

فناوری هوش مصنوعی در آينده چگونه خواهد بود؟

در مقابل، هوش مصنوعی با ضريب سرعت باورنکردنی در حال تکامل است. و اين يعنی واقعا اهميت دارد که ما الان درباره آن با دقت فکر کنيم، که به نقاط کور خود، تعصباتمان فکر کنيم، و به اين فکر کنيم که چطور به فناوری که خلق می کنيم و بحث درباره اين که فناوری امروز برای فردا چه معنايی خواهد داشت.

مديرعامل‌ها و دانشمندان به اظهارنظر درباره اين پرداخته‌اند که فناوری هوش مصنوعی در آينده چگونه خواهد بود.

فناوری هوش مصنوعی در آيندهفناوری هوش مصنوعی در آينده
فناوری هوش مصنوعی در آينده چگونه خواهد بود؟

هشدار برخی از دانشمندان درباره خطر هوش مصنوعی

استفان هاوکينگ اخطار می دهد «هوش مصنوعی می تواند به بشريت خاتمه دهد.»

الون ماسک هشدار می دهد که آن خطری حياتي است و يکی از بزرگترين خطر‌هايی که ما به عنوان يک تمدن با آن روبرويم.

بيل گيتس گفته است که «درک نمی کنم چرا نگرانی مردم در اين قضيه بيشتر نيست.» اما اين ديدگاه‌ها، آن‌ها بخشی از داستان هستند.

نگاهی آينده‌ نگر به هوش مصنوعی

رياضيات، الگوها، واحد‌های اساسی سازنده هوش مصنوعی چيز‌هايی هستند که برای همه قابل دسترس و کار کردن هستند. ما ابزار منبع آزاد برای هوش و يادگيری ماشين داريم که می توان به آن کمک کرد. و ورای آن، ما قادر به اشتراک گذاری تجربه خود هستيم.

می توانيم تجارب خود با فناوری و اين که چطور دغدغه و هيجان‌ در ما ايجاد می کند را به اشتراک بگذاريم. می توانيم درباره آنچه دوست داريم بحث کنيم. ما با آينده‌نگری قادر به بحث درباره زوايای فناوری که می تواند با گذر زمان مفيدتر يا مشکل آفرين‌تر باشد، هستيم.

ما همگی اگر سر بحث درباره هوش مصنوعی را باز کنيم با نگاهی آينده‌نگر، به ما کمک خواهد کرد گفتگو و آگاهی عمومی را خلق کنيم درباره اينکه الان هوش مصنوعی در کجا قرار دارد و قرار است بکجا برسد، و همه چيز‌هايی که لازم است انجام دهيم تا نتيجه‌ای حاصل شود که از همه برای ما بهتر است.

ما همين الان شاهد اين موضوع در فناوری هستيم که بکار می بريم . از تلفن‌های هوشمند و دستياران ديجيتالی و رومبا‌ها [جاروبرقی رباتی] استفاده میکنيم. آيا آن‌ها ذات بدی دارند؟ شايد گاهی اوقات. آيا نفعی دارند؟ بله، فايده هم دارند. و همه آن‌ها مثل هم نيستند.

وهمين الان شاهد اين بوديد که آينده درخشانی هم می تواند داشته باشد. آن‌ها بر مبنای چيزی که الان می سازيم و خلق می کنيم ادامه پيدا می کند.

ما آن اثر دومينويی را که مسير تکاملی هوش مصنوعی را می سازد به حرکت در می آوريم. در اين زمان حال ما، هوش مصنوعی فردا را شکل می دهيم. فناوری که ما در واقعيت‌های افزوده فرو می رود تا به دنيا‌های گذشته زندگی ببخشد.

نگاهی-آينده‌نگر-به-هوش-مصنوعی
نگاهی-آينده‌نگر-به-هوش-مصنوعی

فناوری که کمک می کند مردم تجربه‌هايشان را به اشتراک گذارند وقتی که مشکل برقراری ارتباط دارند. فناوری ساخته شده بر پايه درک جهان‌های پويای بصری که به عنوان فناوری اتومبيل‌های خودران استفاده می شود.

فناوری ساخته شده بر پايه درک تصويرها و توليد کننده زبان، به شکل فناوری که به افراد مبتلا به مشکلات بينايی برای دسترسی بهتر به جهان بصری کمک می کند، در می آيد.

و ما همچنين می بينيم که فناوری چطور به حل مشکلات منتهی می شود. فناوری امروز داريم که ويژگی های فيزيکی را که با آن متولد شده‌ايم را آناليز می کند، مثل رنگ پوستمان يا حالت چهره، برای تعيين کردن اين که شايد خرابکار يا جانی هستيم.

فناوری داريم که در بين داده‌های ما حتی داده‌های مرتبط به جنسيت يا نژاد‌ ما، می گردد تا تعيين کند که می توانيم وامی بگيريم يا نه.

همه آنچه الان مي‌بينيم گوشه‌ای از تحولات هوش مصنوعی قلمداد می شود. زيرا جايي که الان قرار داديم در لحظه‌اي از آن تحول قرار دارد. اين يعنی کاری که الان می کنيم بر آنچه قبل از اين و در آينده اتفاق می افتد اثر مي‌گذارد.

تعریف اهداف و استراتژی برای تکامل هوش مصنوعی در راه کمک به بشر

تعریف-هدف-برای-هوش-مصنوعی
تعریف اهداف و استراتژی برای تکامل هوش مصنوعی در راه کمک به بشر

اگر می خواهيم هوش مصنوعی طوری تکامل يابد که به بشر کمک کند، پس لازم است اهداف و استراتژی هايی را تعريف کنيم که راه آن مسير را هموار کند.

آنچه مايلم ببينيم چيزي است که در خور انسان‌ها، فرهنگ و محيط ما باشد. فناوری که به آدم‌های با شرايط عصبی يا ناتوانايی های ديگر کمک و ياری می کند براي اين که زندگی را برای همه بطور برابر چالشی کند. فناوری که فارغ از جمعيت شناسی های شما يا رنگ پوستی شما کار می کند.

و بناراين امروز، بر آن‌چيزی که تمرکز داريم فناوريی برای فردا و ده سال بعد از الان است. هوش مصنوعی می تواند به روش‌های بسيار مختلفی پديدار شود. اما در اين مورد، اين يک خوردو-خودران بدون هيچ مقصدی نيست. اين ماشينی هست که می رانيم. ما انتخاب می کنيم چه وقت سرعت بالا باشد چه وقت آهسته.

ما انتخاب می کنيم چه وقت دور بزنيم. ما انتخاب می کنيم که هوش مصنوعی آينده چه شکلی باشد. حوزه‌هايی وسيع از همه چيز‌هايی که هوش مصنوعی می تواند بشود وجود دارد.

در خيلی چيز‌ها استفاده خواهد شد. و اين الان به ما بستگی دارد، تا بفهميم کارهايی که لازم است انجام دهيم تا مطمئن شويم نتايج هوش مصنوعی آن‌هايی شود که برای کل ما بهتر باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − six =